Publications

You can also find my articles on Google Scholar.

2024

 1. (ICSE 2024)Qi Guo, Junming Cao, Xiaofei Xie, Shangqing Liu, Xiaohong Li, Bihuan Chen, Xin Peng. “Exploring the Potential of ChatGPT in Automated Code Refinement: An Empirical Study”. In Proceedings of the 46th International Conference on Software Engineering, 2024

2023

 1. (ESEC/FSE 2023) Longtian Wang, Xiaofei Xie, Xiaoning Du, Meng Tian, Qing Guo, Zheng Yang, Chao Shen. “DistXplore: Distribution-guided Testing for Evaluating and Enhancing Deep Learning Systems”. In Proceedings of the 31th the ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, 2023.
 2. (ASE 2023) Yao Zhang, Xiaofei Xie, Yi Li, Sen Chen, Cen Zhang, and Xiaohong Li. “EndWatch: A Practical Method for Detecting Non-Termination in Real-World Software”. In Proceedings of the 38th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, 2023. ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award
 3. (ASE 2023) Zhuo Li, Xiongfei Wu, Derui Zhu, Mingfei Cheng, Siyuan Chen, Fuyuan Zhang, Xiaofei Xie, Lei Ma, Jianjun Zhao. “Generative Model-Based Testing on Decision-Making Policies”. In Proceedings of the 38th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, 2023.
 4. (TOSEM 2023) Yuejun Guo, Qiang Hu, Xiaofei Xie, Cordy Maxime, Papadakis Mike and Le Traon Yves. “KAPE: kNN-Based Performance Testing for Deep Code Search”. In ACM Transactions on Software Engineering and Methodology.
 5. (EMNLP 2023) Jie Zhang, Wei Ma, Qiang Hu, Shangqing Liu, Xiaofei Xie, Le Traon Yves, Yang Liu. A Black-Box Attack on Code Models via Representation Nearest Neighbor Search. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.
 6. (TOSEM 2023) Yuhan Zhi, Xiaofei Xie, Chao Shen, Jun Sun, Xiaoyu Zhang, Xiaohong Guan. “Seed Selection for Testing Deep Neural Networks”. In ACM Transactions on Software Engineering and Methodology.
 7. (TOSEM 2023) Tianlin Li, Xiaofei Xie, Jian Wang, Qing Guo, Aishan Liu, Lei Ma, Yang Liu. “Faire: Repairing Fairness of Neural Networks via Neuron Condition Synthesis”. In ACM Transactions on Software Engineering and Methodology.
 8. (TOSEM 2023) Qiang Hu, Yuejun Guo, Xiaofei Xie, Cordy Maxime, Papadakis Mike, Le Traon Yves. “LaF: Labeling-Free Model Selection for Automated Deep Neural Network Reusing”. In ACM Transactions on Software Engineering and Methodology.
 9. (ISSTA 2023) Mingfei Cheng, Yuan Zhou, Xiaofei Xie. “BehAVExplor: Behavior Diversity Guided Testing for Autonomous Driving Systems”. In Proceedings of the 32nd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis, 2023.
 10. (TMC 2023) Ziming Zhao, Zhaoxuan Li, Jiongchi Yu, Fan Zhang, Xiaofei Xie, Haitao Xu and Binbin Chen. “CMD: Co-analyzed IoT Malware Detection and Forensics via Network and Hardware Domains”. In IEEE Transactions on Mobile Computing 2023.
 11. (TSE 2023) Shangqing Liu, Xiaofei Xie, Jingkai Siow, Lei Ma, Guozhu Meng, Yang Liu. “GraphSearchNet: Enhancing GNNs via Capturing Global Dependencies for Semantic Code Search”. In IEEE Transactions on Software Engineering, 2023.
 12. (TSE 2023) Ke Liu, Xiang Chen, Chunyang Chen, Xiaofei Xie, Zhanqi Cui. “Automated Question Title Reformulation by Mining Modifcation Logs From Stack Overflow”. IEEE Transactions on Software Engineering.
 13. (Blackhat USA 2023) Zhibo Liu, Yuanyuan Yuan, Xiaofei Xie, Tianxiang Li, Wenqiang Li, and Shuai Wang. Blackhat USA 2023. BTD: Unleashing the Power of Decompilation for x86 Deep Neural Network Executables. Blackhat USA 2023
 14. (ACL 2023) Yanzhou Li, Shangqing Liu, Kangjie Chen, Xiaofei Xie, Tianwei Zhang, Yang Liu. “Multi-target Backdoor Attacks for Code Pre-trained Models”. In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.
 15. (ICSE 2023) Jiongchi Yu, Yuechen Wu, Xiaofei Xie, Wei Le, Lei Ma, Yingfeng Chen, Yujing Hu and Fan Zhang. “GameRTS: A Regression Testing Framework for Video Games” In Proceedings of the 45th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, 2023
 16. (ICSE 2023) Shangqing Liu, Bozhi Wu, Xiaofei Xie, Guozhu Meng and Yang Liu. “ContraBERT: Enhancing Code Pre-trained Models via Contrastive Learning” In Proceedings of the 45th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, 2023
 17. (ICSE 2023) Qiang Hu, Yuejun Guo, Xiaofei Xie, Maxime Cordy, Lei Ma, Mike Papadakis and Yves Le Traon. “Efficient Testing of Deep Neural Networks via Labeling-Free Accuracy Estimation” In Proceedings of the 45th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, 2023
 18. (ICSE 2023) Xiongfei Wu, Jiaming Ye, Ke Chen, Xiaofei Xie, Yujing Hu, Ruochen Huang, Lei Ma and Jianjun Zhao. “Widget Detection-based Testing for Industrial Mobile Games” In Proceedings of the 45th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, 2023 (SEIP)
 19. (ICSE 2023) Qiang Hu, Yuejun Guo, Xiaofei Xie, Maxime Cordy, Lei Ma, Mike Papadakis and Yves Le Traon. “CodeS: Towards Code Model Generalization Under Distribution Shift” In Proceedings of the 45th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, 2023 (NIER)
 20. (CVPR 2023) Yang Hou, Qing Guo, Yihao Huang, Xiaofei Xie, Lei Ma, Jianjun Zhao. “Evading DeepFake Detectors via Adversarial Statistical Consistency”. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 21. (ICLR 2023) Zhuo Li, Derui Zhu, Yujing Hu, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yan Zheng, Yan Song, Yingfeng Chen, Jianjun Zhao. “Neural Episodic Control with State Abstraction”. In Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations, 2023.
 22. (USENIX Security 2023) Zhibo Liu, Yuanyuan Yuan, Shuai Wang, Xiaofei Xie, Lei Ma. “Decompiling x86 Deep Neural Network Executables” In Proceedings of the 32nd USENIX Security Symposium, 2023.
 23. (USENIX Security 2023) Cen Zhang, Yuekang Li, Hao Zhou, Xiaohan Zhang, Yaowen Zheng, Xian Zhan, Xiaofei Xie, Xiapu Luo, Xinghua Li, Yang Liu and Sheikh Mahbub Habib. “Automata-Guided Control-Flow-Sensitive Fuzz Driver Generation” In Proceedings of the 32nd USENIX Security Symposium, 2023.

2022

 1. (ESEC/FSE 2022) Xiuhan Shi, Xiaofei Xie, Yi Li, Yao Zhang, Sen Chen and Xiaohong Li. “Large-Scale Analysis of Non-Termination Bugs in Real-World OSS Projects” In Proceedings of the 30th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), 2022.
 2. (ISSTA 2022) Li, Zhiming, Xiaofei Xie, Haoliang Li, Zhengzi Xu, Yi Li, and Yang Liu. “Cross-Lingual Adaptation for Type Inference.” In Proceedings of the 31st ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (2022). ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award
 3. (TSE 2022) Zhang, Yao, Xiaofei Xie, Yi Li, Yun Lin, Sen Chen, Yang Liu, and Xiaohong Li. “Demystifying Performance Regressions in String Solvers.” IEEE Transactions on Software Engineering (2022).
 4. (TPAMI 2022) Tian, Chris Xing, Haoliang Li, Xiaofei Xie, Yang Liu, and Shiqi Wang. “Neuron Coverage-Guided Domain Generalization.” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (2022).
 5. (TOSEM 2022) Xiaofei Xie, Tianlin Li, Jian Wang, Lei Ma, Qing Guo, Felix Juefei-Xu and Yang Liu. “NPC: Neuron Path Coverage via Characterizing Decision Logic of Deep Neural Networks” in ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, no. 3 (2022): 1-27
 6. (TDSC 2022) Siqi Li, Xiaofei Xie, Yun Lin, Yuekang Li, Ruitao Feng, Xiaohong Li, Weimin Ge, and Jin Song Dong. “Deep Learning for Coverage-Guided Fuzzing: How Far Are We?” In Transactions on Dependable and Secure Computing.
 7. (ASE 2022) Lili Quan, Qianyu Guo, Xiaofei Xie, Sen Chen, Xiaohong Li, and Yang Liu, “Towards Understanding the Faults of JavaScript-Based Deep Learning Systems”, The 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering 2022.
 8. (ACMMM 2022) Liming Zhai, Qing Guo, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yi Estelle Wang and Yang Liu. “A3GAN: Attribute-Aware Anonymization Networks for Face De-identification.” In Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia (2022).
 9. (SANER 2022) Siow Jing Kai, Shangqing Liu, Xiaofei Xie, Guozhu Meng and Yang Liu, “Learning Program Semantics with Code Representations: An Empirical Study,” in 29th IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering 2022.
 10. (TDSC 2022) Bozhi Wu, Shangqing Liu, Ruitao Feng, Xiaofei Xie, Jingkai Siow, Shang-Wei Lin. “Enhancing Security Patch Identification by Capturing Structures in Commits”. In Transactions on Dependable and Secure Computing.
 11. (ASE 2022) Xueyang Li, Shangqing Liu, Ruitao Feng, Guozhu Meng, Xiaofei Xie, Kai Chen and Yang Liu. “TransRepair: Context-aware Program Repair for Compilation Errors” In Proceedings of the 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering 2022.
 12. (TDSC 2022) Yan Xiao, Ivan Beschastnikh, Yun Lin, Rajdeep Singh Hundal, Xiaofei Xie, David Rosenblum, and Jin Song Dong. “Self-Checking Deep Neural Networks for Anomalies and Adversaries in Deployment”. In Transactions on Dependable and Secure Computing.
 13. (TOSEM 2022) Hu, Qiang, Yuejun Guo, Maxime Cordy, Xiaofei Xie, Lei Ma, Mike Papadakis, and Yves Le Traon. “An empirical study on data distribution-aware test selection for deep learning enhancement.” ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (2022).
 14. (EMSE 2022) Li, Zhuo, Yuechen Wu, Lei Ma, Xiaofei Xie, Yingfeng Chen and Changjie Fan. “GBGallery : A Benchmark and Framework for Game Testing.” Empirical Software Engineering (2022).
 15. (MSR 2022) Ma, Wei, Mengjie Zhao, Ezekiel Soremekun, Qiang Hu, Jie Zhang, Mike Papadakis, Maxime Cordy, Xiaofei Xie, and Yves Le Traon. “GraphCode2Vec: Generic Code Embedding via Lexical and Program Dependence Analyses.” In Proceedings of the 19th International Conference on Mining Software Repositories (2022).

2021

 1. (ICML 2021) Xiaofei Xie, Wenbo Guo, Lei Ma, Wei Le, Jian Wang, Lingjun Zhou, Yang Liu, and Xinyu Xing. “RNNrepair: Automatic RNN repair via model-based analysis.” In International Conference on Machine Learning, pp. 11383-11392. PMLR, 2021
 2. (CCS 2021) Xiaoyu He, Xiaofei Xie*, Yuekang Li, Jianwen Sun, Feng Li, Wei Zou, Yang Liu, Lei Yu, Jianhua Zhou, Wenchang Shi and Wei Huo, ``SoFi: Reflection-Augmented Fuzzing for JavaScript Engines’’, In the ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS), 2021
 3. (ESEC/FSE 2021) Ye, Jiaming, Ke Chen, Xiaofei Xie, Lei Ma, Ruochen Huang, Yingfeng Chen, Yinxing Xue, and Jianjun Zhao. “An empirical study of GUI widget detection for industrial mobile games.” In Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), pp. 1427-1437. 2021.
 4. (ASE 2021) Hu, Qiang, Yuejun Guo, Maxime Cordy, Xiaofei Xie, Wei Ma, Mike Papadakis, and Yves Le Traon. “Towards Exploring the Limitations of Active Learning: An Empirical Study.” In 2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, pp. 917-929. IEEE, 2021.
 5. (IEEE TR 2021) Yu, Bing, Hua Qi, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Xiaofei Xie, Lei Ma, and Jianjun Zhao. “DeepRepair: Style-Guided Repairing for Deep Neural Networks in the Real-World Operational Environment.” IEEE Transactions on Reliability, 2021.
 6. (TIFS 2021) Fan, Ming, Ziliang Si, Xiaofei Xie, Yang Liu, and Ting Liu. “Text Backdoor Detection Using an Interpretable RNN Abstract Model.” IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), pp. 4117-4132, 2021.
 7. (ICCV 2021) Qing Guo, Ziyi Cheng, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Xiaofei Xie, Yang Liu, and Jianjun Zhao. “Learning to Adversarially Blur Visual Object Tracking.” in International Conference on Computer Vision (ICCV 2021), 2021.
 8. (IJCAI 2021) Binyu Tian, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Xiaofei Xie, Xiaohong Li, and Yang Liu “AVA: Adversarial Vignetting Attack against Visual Recognition” In Proceedings of the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence
 9. (TNNLS 2021) Alvin Chan, Lei Ma, Felix Juefei-Xu, Xiaofei Xie, Yang Liu and Yew Soon Ong “Breaking Neural Reasoning Architectures with Metamorphic Relation-Based Adversarial Examples” In IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
 10. (AsiaCCS 2021) Kangjie Chen, Shangwei Guo, Tianwei Zhang, Xiaofei Xie and Yang Liu “Stealing Deep Reinforcement Learning Models for Fun and Profit” In Proceedings of 16th ACM ASIA Conference on Computer and Communications Security
 11. (ICLR 2021) Shangqing Liu, Yu Chen, Xiaofei Xie*, Jingkai Siow and Yang Liu, “Retrieval-Augmented Generation for Code Summarization via Hybrid GNN” In Proceedings of the 9th International Conference on Learning Representations (spotlight)
 12. (ICSE 2021) Yan Zheng, Yi Liu, Xiaofei Xie*, Yepang Liu, Lei Ma, Jianye Hao, and Yang Liu, “Automatic Web Testing using Curiosity-Driven Reinforcement Learning” In Proceedings of the 43rd International Conference on Software Engineering
 13. (AAAI 2021) Xiyue Zhang, Xiaoning Du, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yang Liu, Meng Sun. “Decision-Guided Weighted Automata Extraction from Recurrent Neural Networks” In Proceedings of the Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence
 14. (AAAI 2021) Qing Guo, Jingyang Sun, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Xiaofei Xie, Wei Feng, Yang Liu, and Jianjun Zhao. “EfficientDeRain: Learning Pixel-wise Dilation Filtering for High-Efficiency Single-Image Deraining” In Proceedings of the Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence
 15. (ICME 2021) Binyu Tian, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Wen Le Chan, Yupeng Cheng, Xiaohong Li, Xiaofei Xie and Shengchao Qin, “Bias Field Poses a Threat to DNN-based X-Ray Recognition” In Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo 2021
 16. (Information Sciences 2021) Tianlin Li, Aishan Liu, Xianglong Liu, Yitao Xu, Chongzhi Zhang and Xiaofei Xie, “Understanding adversarial robustness via critical attacking route” In Information Sciences, Volume 547, PP 568-578

2020

 1. (NeurIPS 2020) Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Xiaofei Xie*, Lei Ma, Jian Wang, Bing Yu, Wei Feng, Yang Liu. “Watch out! Motion is Blurring the Vision of Your Deep Neural Networks” In Proceedings of the Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems
 2. (TIFS 2020) Ruitao Feng, Sen Chen, Xiaofei Xie, Guozhu Meng, Shang-Wei Lin, Yang Liu, “A Performance-Sensitive Malware Detection System Using Deep Learning on Mobile Devices” In IEEE Transactions on Information Forensics and Security
 3. (TIFS 2020) Ming Fan, Wenying Wei, Xiaofei Xie, Yang Liu, Xiaohong Guan, Ting Liu.”Can We Trust Your Explanations? Sanity Checks for Interpreters in Android Malware Analysis” In IEEE Transactions on Information Forensics and Security
 4. (ASE 2020) David Berend, Xiaofei Xie*, Lei Ma, Lingjun Zhou, Yang Liu, Chi Xu, Jianjun Zhao. “Cats Are Not Fish: Deep Learning Testing Calls for Out-Of-Distribution Awareness” In Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 5. (ASE 2020) Qianyu Guo, Xiaofei Xie*, Yi Li, Xiaoyu Zhang, Yang Liu, Xiaohong Li, Chao Shen. “Audee: Automated Testing for Deep Learning Frameworks” In Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 6. (ASE 2020) Xiaoning Du, Yi Li, Xiaofei Xie*, Lei Ma, Yang Liu, Jianjun Zhao. “Marble: Model-Based Robustness Analysis of Stateful Deep Learning Systems” In Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (PDF)
 7. (ASE 2020) Lili Quan, Qianyu Guo, Hongxu Chen, Xiaofei Xie*, Xiaohong Li, Yang Liu, Jing Hu. “SADT: Syntax-Aware Differential Testing of Certificate Validation in SSL/TLS Implementions” In Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 8. (ACM MM 2020) Run Wang,Felix Juefei-Xu, Yihao Huang, Qing Guo, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yang Liu. “Amora: Black-box Adversarial Morphing Attack” In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia
 9. (ACM MM 2020) Yihao Huang, Felix Juefei-Xu, Run Wang, Qing Guo, Lei Ma, Xiaofei Xie, Jianwei Li, Weikai Miao, Yang Liu, and Geguang Pu. “FakePolisher: Making DeepFakes More Detection- Evasive by Shallow Reconstruction” In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia
 10. (ACM MM 2020) Run Wang,Felix Juefei-Xu, Yihao Huang, Qing Guo, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yang Liu. “DeepSonar: Towards Effective and Robust Detection of AI-Synthesized Fake Voices” In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia
 11. (ACM MM 2020) Hua Qi, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Xiaofei Xie, Lei Ma, Wei Feng, Yang Liu, Jianjun Zhao. “DeepRhythm: Exposing DeepFakes with Attentional Visual Heartbeat Rhythms” In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia
 12. (ICSME 2020) Yuechen Wu, Yingfeng Chen, Xiaofei Xie, Bing Yu, Changjie Fan and Lei Ma. “Regression Testing of Massively Multiplayer Online Role-Playing Games” In Proceedings of the 36th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution, NIER Track
 13. (TDSC 2020) Guangquan Xu, Xiaofei Xie*, Shuhan Huang, Jun Zhang, Lei Pan, Wei Lou, Kaitai Liang. “JSCSP: a Novel Policy-Based XSS Defense Mechanism for Browsers” In IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
 14. (ICSE 2020) Haijun Wang, Xiaofei Xie*, Yi Li, Cheng Wen, Yuekang Li, Yang Liu, Shengchao Qin, Hongxu Chen and Yulei Sui. “Typestate-Guided Fuzzer for Discovering Use-after-Free Vulnerabilities” In Proceedings of the 42nd International Conference on Software Engineering
 15. (ICSE 2020) Xiyue Zhang#, Xiaofei Xie#, Lei Ma, Xiaoning Du, Qiang Hu, Yang Liu, Jianjun Zhao, Meng Sun. “Towards Characterizing Adversarial Defects of Deep Learning Software from the Lens of Uncertainty” In Proceedings of the 42nd International Conference on Software Engineering
 16. (ICSE 2020) Cheng Wen, Haijun Wang, Yuekang Li, Shengchao Qin, Yang Liu, Zhiwu Xu, Hongxu Chen, Xiaofei Xie, Geguang Pu and Ting Liu. “MemLock: Memory Usage Guided Fuzzing” In Proceedings of the 42nd International Conference on Software Engineering
 17. (ECCV 2020) Qing Guo#, Xiaofei Xie#, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Zhongguo Li, Wanli Xue, Wei Feng and Yang Liu. “SPARK: Spatial-aware Online Incremental Attack Against Visual Tracking” In Proceedings of the 16th European Conference on Computer Vision
 18. (IJCAI 2020) Run Wang, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Xiaofei Xie, Yihao Huang, Jian Wang and Yang Liu. “FakeSpotter: A Simple yet Robust Baseline for Spotting AI-Synthesized Fake Faces” In Proceedings of the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence
 19. (AAAI 2020) Jianwen Sun, Tianwei Zhang, Xiaofei Xie*, Lei Ma, Yan Zheng, Kangjie Chen and Yang Liu. “Stealthy and Efficient Adversarial Attacks against Deep Reinforcement Learning.” In Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence
 20. (ICPC 2020) Xiongfei Wu, Liangyu Qin, Bing Yu, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yinxing Xue, Yang Liu, Jianjun Zhao, “How are Deep Learning Models Similar? An Empirical Study on Clone Analysis of Deep Learning Software” In Proceedings of the 28th International Conference on Program Comprehension
 21. (APSEC 2020) Lingjun Zhou, Bing Yu, David Berend, Xiaofei Xie, Xiaohong Li, Jianjun Zhao and Zhiyong Feng. “An Empirical Study on Robustness of DNNs with Out-of-Distribution Awareness” In Proceedings of the 27TH ASIA-PACIFIC SOFTWARE ENGINEERING CONFERENCE Best Paper Award

2019

 1. (TSE 2019) Xiaofei Xie, Bihuan Chen, Liang Zou, Yang Liu, Wei Le, and Xiaohong Li. X. Xie, B. Chen, L. Zou, Y. Liu, W. Le and X. Li, “Automatic Loop Summarization via Path Dependency Analysis.” In IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 45, no. 6, pp. 537-557
 2. (ISSTA 2019) Xiaofei Xie, Lei Ma, Felix Juefei-Xu, Minhui Xue, Hongxu Chen, Yang Liu, Jianjun Zhao, Bo Li, Jianxiong Yin, and Simon See. “DeepHunter: a coverage-guided fuzz testing framework for deep neural networks.” In Proceedings of the 28th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis, pp. 146-157
 3. (IJCAI 2019) Xiaofei Xie, Lei Ma, Haijun Wang, Yuekang Li, Yang Liu, and Xiaohong Li. “DiffChaser: Detecting Disagreements for Deep Neural Networks.” In Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence. pp. 5772-5778
 4. (ASE 2019) Yan Zheng#, Xiaofei Xie#, Ting Su, Lei Ma, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Yang Liu, Ruimin Shen, Yinfeng Chen and Changjie Fan “Wuji: Automatic Online Combat Game Testing Using Evolutionary Deep Reinforcement Learning”. In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award
 5. (ESEC/FSE 2019) Haijun Wang, Xiaofei Xie*, Shang-Wei Lin, Shengchao Qin, Yun Lin, Yuekang Li, Yang Liu and Ting Liu. “Locating Buffer Overflows in Binaries via Recovering Memory Layout” In Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, pp. 718–728
 6. (ASE Tool Demo 2019) Xiaofei Xie, Hongxu Chen, Yi Li, Lei Ma, Yang Liu and Jianjun Zhao.“Coverage-Guided Fuzzing for Deep Learning Systems.” In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 7. (ESEC/FSE 2019) Xiaoning Du, Xiaofei Xie*, Yi Li, Lei Ma, Yang Liu and Jianjun Zhao. “DeepStellar: Model-Based Quantitative Analysis of Stateful Deep Learning Systems.” In Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, pp. 477-487
 8. (ASE 2019) Qianyu Guo, Sen Chen, Xiaofei Xie, Lei Ma, Qiang Hu, Hongtao Liu, Yang Liu, Jianjun Zhao and Xiaohong Li. ”An Empirical Study towards Characterizing Deep Learning Development and Deployment across Different Frameworks and Platforms.” In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 9. (ASE Tool Demo 2019) Xiaoning Du, Xiaofei Xie, Yi Li, Lei Ma, Yang Liu and Jianjun Zhao. “A Quantitative Analysis Framework for Recurrent Neural Network.”In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 10. (ASE Tool Demo 2019) Qiang Hu, Lei Ma,Xiaofei Xie, Yu Bing, Yang Liu and Jianjun Zhao. “DeepMutation++: a Mutation Testing Framework for Deep Learning Systems.” In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 11. (ESEC/FSE 2019) Yuekang Li, Yinxing Xue, Hongxu Chen, Xiuheng Wu,Xiaofei Xie, Haijun Wang,Yang Liu and Jianwei Yin. “CEREBRO: Context-aware adaptive fuzzing for effective vulnerability detection.” ” In Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, pp. 533–544
 12. Xiaofei Xie, Xiaohong Li, Xiang Chen, Guozhu Meng and Yang Liu. “Hybrid Testing Based on Symbolic Execution and Fuzzing.” In Journal of Software, 2019, 30 (10)
 13. (ICECCS 2019) Ruitao Feng, Sen Chen, Xiaofei Xie, Lei Ma, Shangwei Lin and Yang Liu. “MobiDroid: A Performance-Sensitive Malware Detection System on Mobile Platform” In Proceedings of the 24th International Conference on Engineering of Complex Computer Systems
 14. (IJCNN 2019) Hao Li, Xiaohong Li, Xiang Chen, Xiaofei Xie, Yanzhou Mu and Zhiyong Feng.“Cross-project Defect Prediction via ASTToken2Vec and BLSTM based Neural Network”. In Proceedings of the 2019 International Joint Conference on Neural Networks
 15. (ICECCS 2019)Bai Xue, Yang Liu, Lei Ma, Xiyue Zhang, Meng Sun and Xiaofei Xie. “Safe Inputs Generation for Black-box Systems.” In Proceedings of the 24th International Conference on Engineering of Complex Computer Systems

2018

 1. (CCS 2018) Hongxu Chen, Yinxing Xue, Yuekang Li, Bihuan Chen, Xiaofei Xie, Xiuheng Wu and Yang Liu. “Hawkeye: towards a desired directed grey-box fuzzer.” In Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, pp. 2095-2108

2017

 1. (ESEC/FSE 2017) Xiaofei Xie, Bihuan Chen, Liang Zou, Shang-Wei Lin, Yang Liu, and Xiaohong Li. “Loopster: static loop termination analysis.” In Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering, pp. 84-94. ACM
 2. (QRS 2017) Li, Hongbo, Xiaohong Li, Jianye Hao, Guangquan Xu, Zhiyong Feng, and Xiaofei Xie. “Fesr: A framework for eliciting security requirements based on integration of common criteria and weakness detection formal model.” In Proceedings 2017 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security, pp. 352-363

2016

 1. (FSE 2016) Xiaofei Xie, Bihuan Chen, Yang Liu, Wei Le, and Xiaohong Li. “Proteus: Computing disjunctive loop summary via path dependency analysis.” In Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering, pp. 61-72. ACM, ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award
 2. (FSE SRC 2016) Xiaofei Xie. “Static loop analysis and its applications.” In Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering, pp. 1130-1132

2015

 1. (ISSTA 2015) Xiaofei Xie, Yang Liu, Wei Le, Xiaohong Li, and Hongxu Chen. “S-looper: automatic summarization for multipath string loops.” In Proceedings of the 2015 International Symposium on Software Testing and Analysis, pp. 188-198

2014

 1. (SOFL+MSVL 2014)Xiaofei Xie, Xiaohong Li, Yang Liu, Li Li, Ruitao Feng and Zhiyong Feng. “Automatic Verification for Later-Correspondence of Security Protocols.” In International Workshop on Structured Object-Oriented Formal Language and Method, pp. 111-126. Springer, Cham, 2014.

2012

 1. (JDCTA 12) Xiaofei Xie, Xiaohong Li, Kunyu Cao, Zhiyong Feng. “Security modeling based on CSP for network protocol.” Int. J. Digit. Content Technol. Appl 6, pp. 496-504. 2012.