Publications

You can also find my articles on Google Scholar.

2020

 1. (ASE 2020) David Berend, Xiaofei Xie*, Lei Ma, Lingjun Zhou, Yang Liu, Chi Xu, Jianjun Zhao. “Cats Are Not Fish: Deep Learning Testing Calls for Out-Of-Distribution Awareness” In Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 2. (ASE 2020) Qianyu Guo, Xiaofei Xie*, Yi Li, Xiaoyu Zhang, Yang Liu, Xiaohong Li, Chao Shen. “Audee: Automated Testing for Deep Learning Frameworks” In Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 3. (ASE 2020) Xiaoning Du, Yi Li, Xiaofei Xie*, Lei Ma, Yang Liu, Jianjun Zhao. “Marble: Model-Based Robustness Analysis of Stateful Deep Learning Systems” In Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 4. (ASE 2020) Lili Quan, Qianyu Guo, Hongxu Chen, Xiaofei Xie*, Xiaohong Li, Yang Liu, Jing Hu. “SADT: Syntax-Aware Differential Testing of Certificate Validation in SSL/TLS Implementions” In Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 5. (ACM MM 2020) Run Wang,Felix Juefei-Xu, Yihao Huang, Qing Guo, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yang Liu. “Amora: Black-box Adversarial Morphing Attac” In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia
 6. (ACM MM 2020) Yihao Huang, Felix Juefei-Xu, Run Wang, Qing Guo, Lei Ma, Xiaofei Xie, Jianwei Li, Weikai Miao, Yang Liu, and Geguang Pu. “FakePolisher: Making DeepFakes More Detection- Evasive by Shallow Reconstruction” In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia
 7. (ACM MM 2020) Run Wang,Felix Juefei-Xu, Yihao Huang, Qing Guo, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yang Liu. “DeepSonar: Towards Effective and Robust Detection of AI-Synthesized Fake Voices” In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia
 8. (ACM MM 2020) Hua Qi, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Xiaofei Xie, Lei Ma, Wei Feng, Yang Liu, Jianjun Zhao. “DeepRhythm: Exposing DeepFakes with Attentional Visual Heartbeat Rhythms” In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia
 9. (ICSME 2020) Yuechen Wu, Yingfeng Chen, Xiaofei Xie, Bing Yu, Changjie Fan and Lei Ma. “Regression Testing of Massively Multiplayer Online Role-Playing Games” In Proceedings of the 36th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution, NIER Track
 10. (TDSC 2020) Guangquan Xu, Xiaofei Xie*, Shuhan Huang, Jun Zhang, Lei Pan, Wei Lou, Kaitai Liang. “JSCSP: a Novel Policy-Based XSS Defense Mechanism for Browsers” In IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
 11. (ICSE 2020) Haijun Wang, Xiaofei Xie*, Yi Li, Cheng Wen, Yuekang Li, Yang Liu, Shengchao Qin, Hongxu Chen and Yulei Sui. “Typestate-Guided Fuzzer for Discovering Use-after-Free Vulnerabilities” In Proceedings of the 42nd International Conference on Software Engineering
 12. (ICSE 2020) Xiyue Zhang#, Xiaofei Xie#, Lei Ma, Xiaoning Du, Qiang Hu, Yang Liu, Jianjun Zhao, Meng Sun. “Towards Characterizing Adversarial Defects of Deep Learning Software from the Lens of Uncertainty” In Proceedings of the 42nd International Conference on Software Engineering
 13. (ICSE 2020) Cheng Wen, Haijun Wang, Yuekang Li, Shengchao Qin, Yang Liu, Zhiwu Xu, Hongxu Chen, Xiaofei Xie, Geguang Pu and Ting Liu. “MemLock: Memory Usage Guided Fuzzing” In Proceedings of the 42nd International Conference on Software Engineering
 14. (ECCV 2020) Qing Guo#, Xiaofei Xie#, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Zhongguo Li, Wanli Xue, Wei Feng and Yang Liu. “SPARK: Spatial-aware Online Incremental Attack Against Visual Tracking” In Proceedings of the 16th European Conference on Computer Vision
 15. (IJCAI 2020) Run Wang, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Xiaofei Xie, Yihao Huang, Jian Wang and Yang Liu. “FakeSpotter: A Simple yet Robust Baseline for Spotting AI-Synthesized Fake Faces” In Proceedings of the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence
 16. (AAAI 2020) Jianwen Sun, Tianwei Zhang, Xiaofei Xie*, Lei Ma, Yan Zheng, Kangjie Chen and Yang Liu. “Stealthy and Efficient Adversarial Attacks against Deep Reinforcement Learning.” In Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence
 17. (ICPC 2020) Xiongfei Wu, Liangyu Qin, Bing Yu, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yinxing Xue, Yang Liu, Jianjun Zhao, “How are Deep Learning Models Similar? An Empirical Study on Clone Analysis of Deep Learning Software” In Proceedings of the 28th International Conference on Program Comprehension

2019

 1. (TSE 2019) Xiaofei Xie, Bihuan Chen, Liang Zou, Yang Liu, Wei Le, and Xiaohong Li. X. Xie, B. Chen, L. Zou, Y. Liu, W. Le and X. Li, “Automatic Loop Summarization via Path Dependency Analysis.” In IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 45, no. 6, pp. 537-557
 2. (ISSTA 2019) Xiaofei Xie, Lei Ma, Felix Juefei-Xu, Minhui Xue, Hongxu Chen, Yang Liu, Jianjun Zhao, Bo Li, Jianxiong Yin, and Simon See. “DeepHunter: a coverage-guided fuzz testing framework for deep neural networks.” In Proceedings of the 28th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis, pp. 146-157
 3. (IJCAI 2019) Xiaofei Xie, Lei Ma, Haijun Wang, Yuekang Li, Yang Liu, and Xiaohong Li. “DiffChaser: Detecting Disagreements for Deep Neural Networks.” In Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence. pp. 5772-5778
 4. (ASE 2019) Yan Zheng#, Xiaofei Xie#, Ting Su, Lei Ma, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Yang Liu, Ruimin Shen, Yinfeng Chen and Changjie Fan “Wuji: Automatic Online Combat Game Testing Using Evolutionary Deep Reinforcement Learning”. In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award
 5. (ESEC/FSE 2019) Haijun Wang, Xiaofei Xie*, Shang-Wei Lin, Shengchao Qin, Yun Lin, Yuekang Li, Yang Liu and Ting Liu. “Locating Buffer Overflows in Binaries via Recovering Memory Layout” In Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, pp. 718–728
 6. (ASE Tool Demo 2019) Xiaofei Xie, Hongxu Chen, Yi Li, Lei Ma, Yang Liu and Jianjun Zhao.“Coverage-Guided Fuzzing for Deep Learning Systems.” In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 7. (ESEC/FSE 2019) Xiaoning Du, Xiaofei Xie*, Yi Li, Lei Ma, Yang Liu and Jianjun Zhao. “DeepStellar: Model-Based Quantitative Analysis of Stateful Deep Learning Systems.” In Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, pp. 477-487
 8. (ASE 2019) Qianyu Guo, Sen Chen, Xiaofei Xie, Lei Ma, Qiang Hu, Hongtao Liu, Yang Liu, Jianjun Zhao and Xiaohong Li. ”An Empirical Study towards Characterizing Deep Learning Development and Deployment across Different Frameworks and Platforms.” In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 9. (ASE Tool Demo 2019) Xiaoning Du, Xiaofei Xie, Yi Li, Lei Ma, Yang Liu and Jianjun Zhao. “A Quantitative Analysis Framework for Recurrent Neural Network.”In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 10. (ASE Tool Demo 2019) Qiang Hu, Lei Ma,Xiaofei Xie, Yu Bing, Yang Liu and Jianjun Zhao. “DeepMutation++: a Mutation Testing Framework for Deep Learning Systems.” In Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering
 11. (ESEC/FSE 2019) Yuekang Li, Yinxing Xue, Hongxu Chen, Xiuheng Wu,Xiaofei Xie, Haijun Wang,Yang Liu and Jianwei Yin. “CEREBRO: Context-aware adaptive fuzzing for effective vulnerability detection.” ” In Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, pp. 533–544
 12. Xiaofei Xie, Xiaohong Li, Xiang Chen, Guozhu Meng and Yang Liu. “Hybrid Testing Based on Symbolic Execution and Fuzzing.” In Journal of Software, 2019, 30 (10)
 13. (ICECCS 2019) Ruitao Feng, Sen Chen, Xiaofei Xie, Lei Ma, Shangwei Lin and Yang Liu. “MobiDroid: A Performance-Sensitive Malware Detection System on Mobile Platform” In Proceedings of the 24th International Conference on Engineering of Complex Computer Systems
 14. (IJCNN 2019) Hao Li, Xiaohong Li, Xiang Chen, Xiaofei Xie, Yanzhou Mu and Zhiyong Feng.“Cross-project Defect Prediction via ASTToken2Vec and BLSTM based Neural Network”. In Proceedings of the 2019 International Joint Conference on Neural Networks
 15. (ICECCS 2019)Bai Xue, Yang Liu, Lei Ma, Xiyue Zhang, Meng Sun and Xiaofei Xie. “Safe Inputs Generation for Black-box Systems.” In Proceedings of the 24th International Conference on Engineering of Complex Computer Systems

2018

 1. (CCS 2018) Hongxu Chen, Yinxing Xue, Yuekang Li, Bihuan Chen, Xiaofei Xie, Xiuheng Wu and Yang Liu. “Hawkeye: towards a desired directed grey-box fuzzer.” In Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, pp. 2095-2108

2017

 1. (ESEC/FSE 2017) Xiaofei Xie, Bihuan Chen, Liang Zou, Shang-Wei Lin, Yang Liu, and Xiaohong Li. “Loopster: static loop termination analysis.” In Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering, pp. 84-94. ACM
 2. (QRS 2017) Li, Hongbo, Xiaohong Li, Jianye Hao, Guangquan Xu, Zhiyong Feng, and Xiaofei Xie. “Fesr: A framework for eliciting security requirements based on integration of common criteria and weakness detection formal model.” In Proceedings 2017 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security, pp. 352-363

2016

 1. (FSE 2016) Xiaofei Xie, Bihuan Chen, Yang Liu, Wei Le, and Xiaohong Li. “Proteus: Computing disjunctive loop summary via path dependency analysis.” In Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering, pp. 61-72. ACM, ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award
 2. (FSE SRC 2016) Xiaofei Xie. “Static loop analysis and its applications.” In Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering, pp. 1130-1132

2015

 1. (ISSTA 2015) Xiaofei Xie, Yang Liu, Wei Le, Xiaohong Li, and Hongxu Chen. “S-looper: automatic summarization for multipath string loops.” In Proceedings of the 2015 International Symposium on Software Testing and Analysis, pp. 188-198

2014

 1. (SOFL+MSVL 2014)Xiaofei Xie, Xiaohong Li, Yang Liu, Li Li, Ruitao Feng and Zhiyong Feng. “Automatic Verification for Later-Correspondence of Security Protocols.” In International Workshop on Structured Object-Oriented Formal Language and Method, pp. 111-126. Springer, Cham, 2014.

2012

 1. (JDCTA 12) Xiaofei Xie, Xiaohong Li, Kunyu Cao, Zhiyong Feng. “Security modeling based on CSP for network protocol.” Int. J. Digit. Content Technol. Appl 6, pp. 496-504. 2012.